Prezentácia produktov alebo služieb

Každý výrobok alebo služba sú v e-shope prezentované so základnými informáciami a ďalšími informáciami: názov výrobku, obrázok, krátky popis, dlhší popis, ďalšie informácie (farba, veľkosť, zloženie, návod na údržbu atď.), cena a možnosť ohodnotiť výrobok. Ak chcete pridať vybraný výrobok do košíka, kliknite na výrobok a na tlačidlo s nápisom “pridať do košíka”.

Nákupný košík

Nákupný košík plní rovnakú úlohu ako nákupný košík v obchode, ukladá vybrané položky a zobrazuje ich počet. Obsah košíka si môžete kedykoľvek prezrieť a pridať alebo odstrániť vybrané položky. Môžete zmeniť množstvo vybraných produktov a stlačením tlačidla “prepočítať množstvo” sa celková hodnota vášho nákupu prepočíta podľa zmeneného množstva. Položky môžete z košíka kedykoľvek odstrániť stlačením tlačidla “odstrániť (červené X)”.

Postup nákupu

Ak ste si istí, že chcete kúpiť produkty, ktoré máte v košíku, kliknite na tlačidlo “objednať”. Systém vás presmeruje na formulár, kde môžete zadať požadované informácie. Po zadaní údajov a adresy dodania ich potvrďte kliknutím na tlačidlo “ďalší krok”. Systém vás presmeruje na formulár, kde si vyberiete spôsob platby a doručenia.

Dodávka

Všetky produkty, ktoré sú na sklade (uvedené pri každom produkte), sa odosielajú do 1 – 3 pracovných dní od prijatia objednávky! V sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov tovar neodosielame. V prípade špeciálnych požiadaviek ich napíšte do poznámky na konci objednávky. Všetky informácie získate na telefónnom čísle 064 288 499 alebo e-mailom na adrese [email protected].
Predávame a dodávame v Slovinskej republike a Chorvátskej republike (alebo do všetkých krajín Európskej únie). Všetky zmluvy sa uzatvárajú v slovinčine pre slovinských občanov a v angličtine pre ostatných občanov EÚ.

Náklady na doručenie

Tovar sa prepravuje prostredníctvom spoločnosti GLS, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu. Cena doručenia je 2,99 € (vrátane DPH) a pri nákupe nad 30 € je doručenie zdarma.

Ceny a DPH

Ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách. Online ceny platia pre všetkých členov internetového obchodu www.vezalke.si. Registráciou v našom internetovom obchode sa stanete členom klubu www.vezalke.si. Bežná cena je cena pre neregistrovaných používateľov. Ceny už zahŕňajú 22% alebo 9,5% DPH.
Ceny sú garantované počas trvania objednávky a môžu sa denne meniť.

Ochrana údajov a dôvernosť

Chápeme, že súkromie zákazníkov na webovej lokalite je veľmi dôležité. Poskytujeme vám 100 % ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť MSBIT d.o.o. potrebuje niektoré vaše osobné údaje, aby mohla správne dokončiť vašu objednávku. Všetky informácie budú dôverné a nikdy ich neposkytneme tretím stranám. Uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasíte s tým, že vaše údaje môžeme ukladať a používať na interné archivačné a štatistické účely. Správca internetového obchodu www.vezalke.si použije vaše osobné údaje výlučne na účely vybavenia objednávky (doručenie, faktúra) a ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa článku 43c PSCT má spotrebiteľ v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov právo informovať podnik do 14 dní o tom, že odstupuje od zmluvy, bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Spotrebiteľovi pritom možno účtovať len náklady uvedené v článku 43d ods. 7 tohto zákona. V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť vráti všetky prijaté platby okamžite alebo najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Podnik vráti spotrebiteľovi prijaté platby tým istým platobným prostriedkom, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a spotrebiteľ v dôsledku toho nenesie žiadne náklady. Spotrebiteľ nemôže požadovať náhradu dodatočných nákladov, ktoré mu vznikli, ak si výslovne zvolil iný druh prepravy, ako je nákladovo najefektívnejšia štandardná preprava ponúkaná spoločnosťou.

V prípade kúpnych zmlúv môže obchodník zadržať vrátenie prijatých platieb, kým spotrebiteľ neprevezme vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar poslal späť, pokiaľ obchodník neponúkne spotrebiteľovi možnosť prevziať vrátený tovar sám.

Ak spotrebiteľ už tovar dostal a odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť alebo odovzdať tovar podniku alebo osobe poverenej podnikom na prevzatie tovaru bezodkladne alebo najneskôr do 14 dní od oznámenia uvedeného v § 43c ods. 1 tohto zákona, ak podnik neponúkne, že vrátený tovar prevezme sám. Ak spotrebiteľ odošle tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie, považuje sa to za včasné vrátenie tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, nenosený a v pôvodnom obale.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť vráti všetky prijaté platby okamžite alebo najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie hodnoty spôsobené konaním, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru. Samotná skutočnosť, že hodnota tovaru sa znížila v dôsledku správania spotrebiteľa, nemôže zbaviť spotrebiteľa práva odstúpiť od zmluvy, a teda vrátiť kúpnu cenu.

Podstatná chyba

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona o vecných vadách, ak oznámi predávajúcemu vadu do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady. V oznámení o závade musí spotrebiteľ podrobnejšie opísať závadu a poskytnúť predávajúcemu možnosť tovar skontrolovať.

Spotrebiteľ môže vadu oznámiť predávajúcemu osobne, s potvrdením od predávajúceho alebo zaslaním do predajne, v ktorej vec kúpil, alebo zástupcovi predávajúceho, s ktorým spotrebiteľ uzavrel zmluvu. Predávajúci nezodpovedá za podstatné vady tovaru, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od odovzdania tovaru.

Vada veci sa považuje za existujúcu v čase dodania, ak sa vyskytne v priebehu šiestich mesiacov od dodania. Práva spotrebiteľa podľa odseku 1 zaniknú uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď spotrebiteľ informoval predávajúceho o vecnej chybe.

Spotrebiteľ, ktorý riadne oznámil predávajúcemu vadu, má právo požadovať od predávajúceho, aby: odstránil vadu tovaru alebo vrátil časť zaplatenej sumy úmerne k vade, alebo vymenil vadný tovar za nový, bezchybný tovar, alebo vrátil zaplatenú sumu.

Ak nie je sporná existencia vady tovaru alebo nesprávneho poskytnutia služby, podnik musí žiadosti spotrebiteľa podľa 37c a 38 vyhovieť čo najskôr, najneskôr však do ôsmich dní. Článok 5 tohto zákona.

Ak je existencia vady tovaru alebo nezrovnalosti v službe sporná, spoločnosť musí na žiadosť spotrebiteľa odpovedať písomne najneskôr do ôsmich dní od jej doručenia.

Záruka

Všetky položky v e-shope sú garantované spoločnosťou MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje. Na všetky položky sa vzťahuje jednoročná záruka. Záruka sa vzťahuje na drobnosti, ktoré sú dôsledkom opotrebovania.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie a opotrebenie spôsobené nesprávnym a neopatrným používaním a nesprávnou údržbou.

Sťažnosť

Ak dostanete zásielku, ktorá bola počas prepravy poškodená, okamžite to nahláste doručovateľskej spoločnosti a informujte nás na adrese [email protected].
Ak ste dostali nesprávny výrobok alebo chybný výrobok:
– Pošlite ho na naše náklady prostredníctvom pošty Slovinsko.
Výrobok vymeníme alebo vám vrátime peniaze. Náklady na zaslanie náhrady za nový výrobok znáša spoločnosť MSBIT Ltd.

Sťažnosti a spory

Internetový obchod laces.si dodržiava platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Internetový obchod laces.si vynakladá maximálne úsilie na splnenie svojej povinnosti zabezpečiť účinný systém vybavovania reklamácií. V prípade problémov môže kupujúci kontaktovať podávača na telefónnom čísle 064 288 499 alebo e-mailom na adrese [email protected]. Sťažnosť je potrebné zaslať e-mailom na adresu [email protected]. Postup podávania sťažností je dôverný.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami MSBIT d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý môže spotrebiteľ uplatniť podľa zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len “ZSPS”).

Ak kupujúci/spotrebiteľ nie je spokojný s riešením sťažnosti, môže preto iniciovať postup mimosúdneho riešenia konkrétneho spotrebiteľského sporu prostredníctvom Európskej platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online (ODRRP) v súlade so zákonom o postupoch riešenia spotrebiteľských sporov (CDPSA). V súlade s MSBIT d.o.o. zverejňuje aj elektronický odkaz na európsky SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Kupujúci sa tiež môže rozhodnúť podať žalobu na príslušný súd v mieste svojho bydliska.

Informácie na stránkach

Vyhradzujeme si právo na zmeny obsahu a ďalších podmienok Všeobecných obchodných podmienok, ako aj Obchodných podmienok internetového obchodu. Chyby sú možné a my za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Platnosť objednávky

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s našimi podmienkami predaja! Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak nemôžeme zaručiť dodanie tovaru, môžeme od objednávky odstúpiť. Kupujúci bude informovaný e-mailom alebo. telefón.

Náklady na používanie komunikačného prostriedku

Cena hovoru na číslo 064 288 499 bude účtovaná podľa základnej tarify vášho operátora.

Ochrana spotrebiteľa

Pri predaji dodržiavame zákon o ochrane spotrebiteľa. Prečítajte si, čo hovorí zákon o ochrane spotrebiteľa o online predaji .
Dodržiavame aj zákon o transakciách na elektronickom trhu.

Adresa internetového obchodu

Vlastníkom internetového obchodu laces.si je spoločnosť:

MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje.
Registračné číslo: 8092478000
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO DPH: SI44903499
Telefón: 00386 64 288 499
E-mail: [email protected]

Spoločnosť bola zapísaná do súdneho registra Okresného súdu v Ľubľane 17. novembra 2017 pod číslom 2017/46030.

Spoločnosť je povinná platiť daň z pridanej hodnoty.

Prajeme vám príjemné prezeranie nášho internetového obchodu a ďakujeme za vašu dôveru!